Gjatë vitit 2017 janë mirëpritur në Shtëpi-Familje 60 persona. Janë të punësuar 24 kujdestarë socialë të shpërndarë në 6 (gjashtë) Shtëpi-Familje dhe në Qendër Ditore, në bazë të nevojave dhe problematikave të përfituesve. 1 person frekuenton Qendrën Ditore të Zhvillimit Shtetëror-Shkoder. 1 person frekuenton Shkollën Publike Nëntëvjeçare “ Dëshmorët e Prishtinës”. 40-44 persona frekuentojnë Qendrën Ditore të Shoqatës dhe aktivizohen në aktivitete të socio-terapeutike dhe të punësuar në bazë të aftësive individuale dhe reabilituese edukative. 4 persona janë të pavarur, punojnë në ndërmarrje private 11 sipas mundësive që iu paraqiten. 9 persona punojnë jashtë ambienteve të Shoqatës me orare të reduktuara në ndërrmarrje të ndryshme, në marrëveshje dhe bashkëpunim me Zyrën Rajonale të Punësimit Shtetëror nëpërmjet projekteve “Nxitja e punësimit për të rinjtë me aftësi të kufizuara”. 4 persona janë të angazhuar jashtë ambienteve të Shoqatës në aktivitete socio-terapeutike. Organizimi i shërbimit në Shtëpi-Familje është bazuar në kriteret e misionit dhe qëllimit të Shoqatës i cili funksionon sipas moshës, gjinisë, patologjisë, problemeve të marrëdhënieve personale, ndërpersonale dhe afektive; cilësitë profesionale dhe personale të kujdestarëve socialë, por gjithmonë me një “rol të vetëm”, e cila është e ndarë në tre turne.Është veçanërisht e afirmuar në të gjithë njësitë e aktivitetiteve ditore, mbajtja e një axhende të shërbimit të përditshëm për komunikimin me shkrim të çështjeve dhe problematikave, takime mujore operative të ekipit multidisiplinar, në planifikimin dhe vlerësimin e nevojave dhe problematikave, planin individual vjetor të përfituesve,raporteve 3 mujore në bazë të planit individual duke u mbështetur në Standartin e Ministrisë së Shëndetsisë dhe Mbrojtjes Sociale.